/*** Script voor auto-play kerst video ***/

Privacybeleid

Versie 13 juli 2018

Wij van Bloem en Plant respecteren uw privacy en persoonlijke levenssfeer, maar soms hebben we persoonlijke gegevens van u nodig. In onze privacyverklaring leest u welke gegevens wij gebruiken en hoe wij deze gegevens opslaan, beschermen en verwerken.

Deze privacyverklaring is van toepassing op onze website (www.bloemenplant.nu) en de diensten die wij aanbieden. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Contactgegevens:
Marktstraat 54
9581 AC Musselkanaal 
Tel.: 0599 – 416328
info@bloemenplant.nu
https://www.bloemenplant.nu


Verzamelen persoonsgegevens
Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens om onze diensten te kunnen uitvoeren, als wettelijke verplichting, indien noodzakelijk voor de uitvoering van een bestelling, voor een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang of een uitvoerend belang voor de klant.

Beveiligen persoonsgegevens
Wij nemen de bescherming van uw gegevens erg serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Mocht u het idee hebben dat uw gegevens alsnog niet goed zijn beveiligd, heeft u  bezwaar of zijn er aanwijzingen van misbruik, dan is inzage mogelijk. Neem hiervoor contact met ons op via info@bloemenplant.nu of bel 0599-416328.

Klant bij Bloem en Plant
Indien wij een afspraak voor een bestelling met u hebben gemaakt, gebruiken we de door u verstrekte gegevens alleen voor het kunnen uitvoeren van de bestelling en de bijbehorende administratieve handelingen.

Bloem en Plant gebruikt uw gegevens niet voor het versturen van commerciële nieuwsbrieven indien u hier geen toestemming voor heeft gegeven. U zou wel informatie kunnen ontvangen over de wijziging of status van de bestelling.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Wij verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons heeft verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch
– Bankrekeningnummer

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– Het verzenden van onze nieuwsbrief
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om u een offerte te kunnen sturen en/of een contactvraag te kunnen beantwoorden
– Om bestellingen bij u af te leveren
– Om het correct bij te houden en correct laten functioneren van het elektronisch/ digitaal boekhoudprogramma
– Wij voeren alleen e-mailadressen in overleg met u in of op uw verzoek. Nooit zonder uw toestemming

Geautomatiseerde besluitvorming
Wij nemen niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Bloem en Plant.) tussen zit.

Bewaartermijn
Wij zullen uw gegevens niet langer bewaren dan nodig is voor de doelen die wij eerder omschreven, tenzij wij wettelijk verplicht zijn de gegevens langer te bewaren. Wanneer een bestelling is uitgevoerd, worden uw gegevens binnen één maand verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden
Bloem en Plant verkoopt of geeft uw gegevens nooit aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de bestelling. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een samenwerkingsovereenkomst om te zorgen voor een eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Bloem en Plant blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Let op: in sommige gevallen zijn we door de overheid echter verplicht om gegevens naar buiten te brengen.


Cookies
Wij gebruiken functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en hebben we u toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Doorgifte aan derden
Het is mogelijk dat wij uw persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen. Deze andere partijen kunnen overheidsorganen zijn, maar ook partijen die in onze opdracht werkzaamheden uitvoeren of partijen aan wie wij verplicht zijn gegevens te verstrekken in verband met de (uitvoering van de) arbeidsovereenkomst. Het gaat om de volgende partijen:

  • Belastingdienst
  • Onze accountant
  • Facebook / Instagram
  • MailChimp

Er zijn partijen die in onze opdracht werkzaamheden uitvoeren, zoals de accountant. Bij deze doorgifte van uw gegevens hebben wij een gerechtvaardigd belang. Deze werkzaamheden zijn uitbesteed vanwege (onder meer) de kennis en expertise die onze accountant bezit.

Facebook / Instagram en MailChimp zijn gevestigd in de Verenigde Staten en valt onder het EU-US Privacy Shield. Hiermee bieden deze partijen een passend beschermingsniveau voor uw gegevens. Wilt u meer weten over het privacybeleid van deze partijen, dan verwijzen we u naar hun website.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Bloem en Plant en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@bloemenplant.nu

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging

We doen er alles aan om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, gebruik, wijziging of verspreiding van uw persoonlijke gegevens door onbevoegden. Hierdoor kunnen degenen die niets met uw gegevens te maken hebben, er niet bij. Wij doen dit door middel van de volgende maatregelen:

De toegang tot de gegevens is beperkt tot de personen die de gegevens nodig hebben
Geheimhoudingsverklaringen van werknemers

Links van derden

Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen of die via links aan bloemenplant.nu zijn gekoppeld. Lees daarom de privacyverklaring van deze websites voordat u uw gegevens achterlaat.

Op onze website treft u links naar externe websites aan. Door op een link te klikken gaat u naar een website buiten bloemenplant.nu. Het is mogelijk dat deze externe website gebruikmaakt van cookies of anderszins. Wij verwijzen u naar de cookie- en / of privacyverklaring van deze websites.

Het vragen om persoonsgegevens

Indien wij om persoonsgegevens vragen of die nodig hebben, geven wij conform de AVG wetgeving (zie deze privacyverklaring) van tevoren aan waarvoor en waarom wij die nodig hebben.

Uw rechten
De gegevens die we van u verzamelen zijn persoonlijk. U heeft daarom de volgende rechten:
U mag ons vragen om inzage in uw gegevens;
U mag ons vragen om correctie, beperking of wissen van uw gegevens. In geval van fraude, wanbetaling of andere onrechtmatige handelingen kunnen wij enkele gegevens van u bewaren in een register;
U mag ons vragen om een kopie van uw gegevens. Wij kunnen deze kopie – op uw verzoek – ook aan een andere partij doorgeven, zodat u dit zelf niet hoeft te doen;
U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens;
U kunt een klacht indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens als u denkt dat wij uw gegevens onrechtmatig verwerken;
U mag uw toestemming om uw gegevens te verwerken altijd weer intrekken. Vanaf het moment dat u de toestemming intrekt mogen we dan geen gegevens meer van uw verwerken.

Datalekken
Mochten wij vermoeden dat er sprake is van datalekken, dan zullen wij dit melden bij Meldloket Datalekken Autoriteit Persoonsgegevens.

Aanvaarding
Door de website van Bloem en Plant te bezoeken, aanvaardt u alle bepalingen van deze privacyverklaring en gaat u ermee akkoord dat Bloem en Plant uw gegevens verzamelt en verwerkt in overeenstemming met deze privacyverklaring.

Wijzigingen privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring te allen tijde aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Contact
Heeft u vragen of opmerkingen over het privacybeleid van Bloem en Plant? Neem telefonisch contact met ons op via 0599 – 416328 stuur een e-mail naar info@bloemenplant.nu